آیه التطهیر

  • آیه التطهیر
آیه التطهیر
اشاره:
سرشناسه : حسینی میلانی، سیدعلی، 1326 -
عنوان و نام پدیدآور : آیه التطهیر/ تالیف علی الحسینی المیلانی .
مشخصات نشر : قم : الحقایق، 1431= 1389.
مشخصات ظاهری : 64 ص.
فروست : اعرف الحق تعرف اهله؛ 31.
شابک : 978-600-5348-27-9:
وضعیت فهرست نویسی : فاپا/ برون سپاری.
یادداشت : عربی
یادداشت : چاپ قبلی :مرکز الابحاث العقائدیه، 1421ق. = 1379 است.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : خاندان نبوت -- احادیث
موضوع : خاندان نبوت در قرآن
موضوع : تفاسیر (سوره احزاب. آیه تطهیر)
موضوع : احادیث خاص (کساء)
شناسه افزوده : مرکز الحقائق الاسلامیه
رده بندی کنگره : BP102/654/ح 5آ9 1389
رده بندی دیویی : 297/18
شماره کتابشناسی ملی : 1947113
هذا الکتاب ...:
مقدمه المرکز؛ تمهید؛ المراد من أهل البیت فی آیه التطهیر؛ آیه التطهیر و أزواج النبی؛ بحث فی مقتضی سیاق الایه؛ معنی إذهاب الرجس والاراده؛ الاراده التکوینیه والجبر؛ بعض التحریفات فی کتب القوم؛ پاورقی
Language
Total Volume
1
Digital number
7509
Cost View
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format EPUB
File Format PDF