نوع پسوندها اندازه
اصل رسانه mp4 999.92 kB
بند انگشتی سفارشی jpg 26.09 kB