فاطمه مادر خدیجه

زیر مجموعه ها

مادر ایشان فاطمه بنت زائده بن اصم بن رواحه بن حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لؤی است که او نیز در لؤیّ…

جستجو در کل مطالب