تبيين الگوهاى رفتارى مناسب براى فعاليتهاى اجتماعى، فرهنگى و... اساسى‏ ترين نياز زنان در جامعه ما به شمار مى‏ رود، در اين ميان گروهى راه افراط پيموده، زنان را از هرگونه فعاليتى محروم میسازند و عده‏اى ديگر حضور بى ‏محابا در اجتماع را تنها نسخه شفابخش می‏دانند.

جستجو در کل مطالب