فصل هفدهم: پاسخ به چند سئوال و شبهه

چون مراسم خواستگاری به پایان رسید، ورقه بن نوفل پسر عموی خدیجه گفت: مهریه خدیجه 4000 دینار می باشد، حضرت ابوطالب علیه السلام با خرسندی…
یکی دیگر از تحریفاتی که منافقین در تاریخ صدر اسلام وارد کرده اند جریان ثروت اپوبکر و کمک های مالی او در جهت پیشرفت اسلام…

جستجو در کل مطالب